Medarbejdere

Medarbejderne i Kildeskovshallen er samlet i 7 forskellige team

Svømmeafsnit

Svømmehalsinspektøren har ansvaret for svømmehallens økonomi, personale og drift. Den daglige drift i svømmehallen gennemføres af Assisterende Halinspektører, der referer til svømmehalsinspektøren og har ansvar for at de udstukne retningslinier for den daglige drift overholdes, herunder koordinering af servicemedarbejdernes og vikarernes arbejdsopgaver. Kildeskovshallen har ca. 20 fastansatte servicemedarbejdere, der sammen med vikarer servicerer alle gæster i svømmehallen. Arbejdsopgaverne for servicemedarbejderne og vikarerne er livreddervagt ved bassinerne, opsyn og kundeservice i omklædnings- og baderum, rengøringsopgaver i hele svømmeafsnittet, mindre vedligeholdelsesopgaver og servicering af hallens gæster.

Billetsalg og information

Kildeskovshallen har 5 ansatte assistenter, der servicerer alle besøgende i hallen og alle der ringer til hallen. Billetsalget er placeret ved hallens hovedindgang og har samme åbningstider og -dage som svømmehallen, men lukker dog ½ time før svømmehallen. Hovedopgaverne er salg af billetter, salg af rekvisitter til svømmehallen, besvarelse og omstilling af telefoner og hjælp til brugerne af hallen. Assistenterne i billetsalget refererer de assisterende halinspektører.

Undervisere

Kildeskov Svøm:

Kildeskovshallen har 5 ansatte svømmeundervisere, der tilbyder svømmeundervisning på hold mandag til fredag. Der tilbydes babysvømning, børnesvømning, voksensvømning, aqua-jogging, svømning for vandskrækkere, og undervisning for børnehaver og for skoleordninger. Svømmeundervisningen fungerer som en selvstændig enhed, der selv varetager alle administrative opgaver forbundet med svømmeundervisningen. Ordningen er primært brugerfinansieret. Svømmeunderviserne refererer til assisterende halinspektører.

Kildeskov Seniorsport:

Pr. 1/8 2004 har Kildeskovshallen overtaget ledelsen og den økonomiske ramme til driften af Senior Sport, som tidligere lå under Socialforvaltningen. Senior Sport har 1 ansat underviser. Målgruppen er kommunens pensionister, som tilbydes undervisning i vandgymnastik, aqua-jogging og almindelig gymnastik. Der refereres til assisterende halinspektør.

Teknisk afdeling

Svømmehalsinspektøren har ansvaret for teknisk afdelings økonomi og personale samt den tekniske drift og de løbende vedligeholdelser i hele huset. Der er 5 ansatte i teknisk afdeling, herunder en teamkoordinator. Afdelingen sørger for den tekniske drift i hele Kildeskovshallen og koordinerer de løbende vedligeholdelsesarbejder. Afdelingen driver bl.a. svømmehallens vandbehandlingsanlæg og instruerer og uddanner personalet i svømmehallen til at varetage målinger og kontrolfunktioner. Afdelingen kan efter aftale lægge forskellige tekniske driftsopgaver til andre afdelinger. Medarbejdere fra afdelingen er til stede i hallen mandag-fredag kl. 6.00 til 16.00 og en person fra afdelingen har telefonvagt udenfor dette tidsrum og møder i hallen, hvis der er behov for det.

Boldafsnit

Kildeskovshallen har 5 ansatte tekniske servicemedarbejdere, der servicerer alle brugerne af boldafsnittet. Desuden serviceres møde, klub og konferencefaciliteterne, dele af udenoms arealerne og dele af de forpagtede/lejede lokaler. Der er altid personale på vagt når boldafsnittet er åbent. Hovedopgaverne for boldafsnittets ansatte er klargøring af lokaler til træning, kampe eller møder, mindre vedligeholdelsesopgaver, rengørings opgaver og hjælp til brugerne af hallen. De tekniske servicemedarbejdere i boldafsnittet refererer til assisterende halinspektører.

Ledelse og administration

Kildeskovshallen har 5 ansatte i administrationen. Et ledelsesteam bestående af halinspektøren, svømmehalsinspektøren og 3 assisterende halinspektører. Halinspektøren har det overordnede ansvar for hallens økonomi, personale og drift. Svømmehalsinspektøren har ansvaret for svømmehallens, billetsalgets og teknisk afdelings økonomi, personale og drift. Ledelsesteamet har ansvaret for hallens udvikling og for større vedligeholdelsesarbejder og moderniseringer. Assistenterne har ansvaret for personaleadministrationen, lokaleadministrationen, den daglige bogføring og regnskabsafvikling, herunder udsendelse af fakturaer, hallens informationsmaterialer, indkøb af kontorartikler og diverse kontorfunktioner.

Vikarkorps

Svømmeafsnittet, Billetsalg/Informationen, Kildeskov Svøm og Senior Sport har tilknyttet hver sit vikarkorps, som tilkaldes i forbindelse med de faste medarbejderes sygdom, ferie og afspadsering.
Ledelsesteamet, administrationen, boldafsnittet og teknisk afdeling dækker sig selv i forbindelse med sygdom, ferie og afspadsering.